Actievoorwaarden Vriendenactie

De volgende voorwaarden zijn van toepassing wanneer jij deelneemt aan de Vriendenactie.

Met de Vriendenactie kan jij, als gebruiker van Appeal, personen (“Vrienden”) uitnodigen om net als jij via Appeal een claim in te stellen bestaande uit één of meerdere vordering(en) terzake van of samenhangend met de door Airbnb Ireland UC ten onrechte in rekening gebrachte Bemiddelingskosten op bij Appeal ingediende boeking(en) (“Claim”).

Actievoorwaarden

Looptijd. De Vriendenactie loopt van 12 januari 2021 tot en met 28 februari 2021.

Verdienen van Vriendenbeloning(en). Je verdient één beloning (een “Vriendenbeloning”) per drie Vrienden, waarbij iedere Vriend:

  • nog geen gebruiker is van Appeal, en
  • via jouw unieke persoonlijke link (de “Vriendenlink”) zijn of haar Claim instelt op basis van ten minste één boeking, en
  • Appeal ten aanzien van die Claim een resultaat behaalt van ten minste € 60,– waarbij Appeal een vergoeding voor haar dienstverlening ontvangt (van die Vriend) van ten minste €15,–

De Vriendenbeloning bedraagt €15,– .

Maximaal aantal Vriendenbeloningen. Je kan maximaal 20 keer de Vriendenbeloning verdienen.

Vriendenbeloning(en) verzilveren. Appeal zal, als naar eigen inzicht is vastgesteld dat je de voorwaarden van de Vriendenactie hebt nageleefd, bevestigen jij de Vriendenbeloning hebt verdiend en kan verzilveren. Een Vriendenbeloning die niet wordt verzilverd binnen 12 maanden nadat Appeal heeft aangegeven dat deze is verdiend, vervalt automatisch. De Vriendenbeloning kan niet worden overgedragen.

Korting of gift. Voor zover mogelijk wordt een Vriendenbeloning uitgekeerd als korting op de vergoeding die Appeal bij jou in rekening brengt voor haar dienstverlening wanneer zij een resultaat behaalt in jouw Claim. Wanneer geen korting (meer) kan worden gegeven, wordt een Vriendenbeloning uitgekeerd als gift.

Commercieel gebruik. De Vriendenactie kan alleen gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Je heeft geen recht op het gebruiken van de Vriendenlink in of voor betaalde promoties, met inbegrip van online reclame.

Fraude. Appeal behoudt zich het recht voor om deelname aan de Beloningsactie te onderzoeken op frauduleuze activiteiten en maatregelen te nemen om deze te beëindigen. Deze maatregelen kunnen betekenen dat Appeal de Vriendenbeloning(en) die verdiend zijn met deze activiteiten, of andere activiteiten die in overtreding zijn met deze voorwaarden, nietig verklaart.

Geldigheid. In het geval dat enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onuitvoerbaar of niet-bindend is of wordt, blijft je gebonden aan alle andere bepalingen van deze voorwaarden. Wijzingen Appeal behoudt zich het recht voor de Vriendenactie en de voorwaarden en vereisten van de Vriendenactie op elk moment en om welke reden dan ook te schorsen, te beëindigen of te wijzigen.

Toepasselijk recht en forumkeuze. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden zullen uitsluitend worden ingediend bij en behandeld door de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

De Vriendenactie wordt georganiseerd door Appeal B.V. (“Appeal”), Johan Huizingalaan 763A, 1066VH, Amsterdam.