Actievoorwaarden Vriendenactie juli 2021

De volgende voorwaarden zijn van toepassing wanneer jij deelneemt aan de Vriendenactie juli 2021.

Met de Vriendenactie kan jij, als gebruiker van Appeal, vrienden (“Vrienden”) uitnodigen om ook gebruiker te worden van Appeal.

De Vriendenactie wordt georganiseerd door Appeal B.V. (“Appeal”). Appeal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76060667.

Looptijd. De Vriendenactie loopt van 22 juli 2021 tot 22 oktober 2021, of totdat de Vriendenactie wordt beëindigd.

Beloning. De beloning bedraagt € 5,- (vijf euro) (“Vriendenbeloning”).

Verdienen van Vriendenbeloning(en). Je verdient één Vriendenbeloning wanneer

  • een Vriend deelneemt aan een collectieve claim, of een eigen claim instelt (“Claim”) via jouw unieke persoonlijke link (“Vriendenlink”), en
  • de Vriend alle gevraagde stappen voltooit , en
  • de Claim slaagt waardoor de Vriend recht krijgt op een vergoeding van de wederpartij van ten minste €60,– (zestig euro), en
  • Appeal van die vergoeding ten minste € 15,– (vijftien euro) heeft ontvangen als loon voor haar dienstverlening.

Maximaal aantal Vriendenbeloningen. Je kan maximaal 200 keer de Vriendenbeloning verdienen.

Vriendenbeloning(en) verzilveren. Appeal zal, als zij heeft vastgesteld dat de voorwaarden van de Vriendenactie zijn nageleefd, bevestigen jij de Vriendenbeloning hebt verdiend en kan verzilveren. Een Vriendenbeloning die niet wordt verzilverd binnen 12 maanden nadat Appeal heeft aangegeven dat deze is verdiend, vervalt automatisch. De Vriendenbeloning kan niet worden overgedragen.

Korting of gift. Voor zover mogelijk wordt een Vriendenbeloning uitgekeerd als korting op het bedrag dat je eventueel verschuldigd bent aan Appeal op basis van no cure no pay. Wanneer geen korting (meer) kan worden gegeven, is de beloning een gift.

Commercieel gebruik. De Vriendenactie kan alleen gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Het is niet toegestaan de Vriendenlink te gebruiken in of voor betaalde promoties, met inbegrip van online advertenties.

Fraude. Appeal behoudt zich het recht voor om deelname aan de Beloningsactie te onderzoeken op frauduleuze activiteiten en maatregelen te nemen om deze te beëindigen. Deze maatregelen kunnen betekenen dat Appeal de Vriendenbeloning(en) die verdiend zijn met deze activiteiten, of andere activiteiten die in overtreding zijn met deze voorwaarden, nietig verklaart.

Geldigheid. In het geval dat enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onuitvoerbaar of niet-bindend is of wordt, blijft je gebonden aan alle andere bepalingen van deze voorwaarden.

Wijzingen. Appeal behoudt zich het recht voor de Vriendenactie en de voorwaarden en vereisten van de Vriendenactie op elk moment en om welke reden te wijzigen.

Beëindigen. Appeal behoudt zich het recht voor de Vriendenactie op elk moment en om welke reden te kunnen beëindigen. Verdiende Vriendenbeloningen blijven na beëindiging geldig. Appeal heeft in ieder geval het recht de Vriendenactie te beëindigen wanneer het instellen van, of deelnemen aan, een Claim niet meer mogelijk is op de website van Appeal, of wanneer de Vriendenactie in totaal door alle deelnemers aan de Vriendenactie meer dan vijfduizend keer is gebruikt.

Toepasselijk recht en forumkeuze. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden zullen uitsluitend worden ingediend bij en behandeld door de bevoegde rechtbank te Amsterdam.