Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Appeal.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Appeal B.V. (“Appeal”). Appeal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76060667. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Appeal en de gebruiker van deze algemene voorwaarden, voor zover van deze voorwaarden niet door Appeal uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Definities

Jij: De gebruiker van deze algemene voorwaarden
Dienst: De geleverde of te leveren diensten overeenkomstig de overeenkomst van opdracht
Vordering: De hoofdvordering in de overeenkomst van opdracht
Wederpartij:    De natuurlijk- of rechtspersoon waartegen de vordering wordt ingesteld

Dienstverlening

Appeal zal de Dienst naar haar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Zij kan echter niet instaan voor het bereiken van enig door jou beoogd resultaat.

Appeal behoudt het recht om naar eigen inzicht te bepalen of de Dienst door haar wordt verleend. Als het naar het oordeel van Appeal niet mogelijk is om de Dienst te verlenen, althans niet tegen aanvaardbare kosten, dan is Appeal gerechtigd om de opdracht te allen tijde en met onmiddellijke ingang per e-mail op te zeggen. In dat geval eindigt de opdracht en hoeft je uiteraard niets te betalen.

Kosten

Appeal is gerechtigd de vergoeding voor haar Dienst te verrekenen met de door haar voor jou ontvangen bedragen.

Indien jij rechtstreeks gelden ontvangt van de Wederpartij, geschiedt voldoening van hetgeen door jou aan Appeal is verschuldigd binnen 14 dagen nadat jij de declaratie daarvan hebt ontvangen.

Informatieplicht

Je dient Appeal direct te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Dienst van belang kunnen zijn.

Indien je rechtstreeks gelden ontvangt van de Wederpartij, dan ben je verplicht dit direct te melden aan Appeal.

Uitsluiting aansprakelijkheid en vrijwaring

Appeal is tegenover jou aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de Dienst voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de Dienst mag worden vertrouwd.

Appeal is niet aansprakelijk voor bij jou of derden ontstane schade die het gevolg is van

  • de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door jou of anderszins het gevolg is van het handelen of nalaten van jou;
  • het om welke reden dan ook beëindigen van de Dienst;
  • een handelen of nalaten van door Appeal ingeschakelde hulppersonen en technische infrastructuur

en enige vorm van indirecte of gevolgschade

De aansprakelijkheid van Appeal is beperkt tot eenmaal het bedrag dat jij als vergoeding (exclusief omzetbelasting) aan Appeal hebt betaald en/of verschuldigd bent of kan zijn in verband met de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, met een maximum van vijfhonderd euro (€ 500,00).

Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk binnen twee maanden bij Appeal te zijn ingediend nadat jij de schade hebt ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.

Je stelt Appeal schadeloos en vrijwaart Appeal voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Appeal ten behoeve van jou.

Herroeping en intrekking

Tot 14 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging kun je de Dienst kosteloos herroepen.

Na deze termijn kun je Appeal een redelijke vergoeding verschuldigd zijn voor de door Appeal verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten overeenkomstig artikel 7:411 BW. Zodra door Appeal voor jou een (onderhandelings)resultaat is behaald, ben je het volledige overeengekomen tarief verschuldigd.

Herroeping geschiedt per e-mail aan info@appeal.nl. Je ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging van de herroeping.

Geldigheid en wijzigingen

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Appeal is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Wanneer geen tijdstip is aangegeven treedt de wijziging in zodra de wijziging door Appeal is medegedeeld

Forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen jou en Appeal is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die tussen jou en Appeal mochten ontstaan - naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst - worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam