Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Appeal.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Appeal B.V. (“Appeal”). Appeal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76060667.

Artikel 1 – Definities

 • Cliënt: de cliënt van Appeal en de gebruiker van deze algemene voorwaarden
 • Wederpartij: de schuldenaar van Cliënt.
 • Dienst: Het innen van de schuld van Wederpartij aan Cliënt, ontstaan uit een onverschuldigde betaling door Cliënt aan Wederpartij.
 • Fee: de vergoeding voor de uitgevoerde Dienst door Appeal, bestaande uit het bij aanmelding gespecificeerde percentage van de hoofdsom.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Appeal en Cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door Appeal uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 - Uitvoering van de Dienst

 1. Appeal behoudt het recht om naar eigen inzicht te bepalen of de Dienst door Appeal wordt verleend.
 2. Appeal zal de Dienst naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Appeal kan niet instaan voor het bereiken van enig door Cliënt beoogd resultaat.

Artikel 4 - Informatieplicht

 1. Cliënt is gehouden Appeal direct te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Dienst van belang kunnen zijn.
 2. Indien Cliënt na aanvang van de Dienst rechtstreeks gelden ontvangt van Wederpartij, dan is Cliënt verplicht dit direct te melden aan Appeal.

Artikel 5 - Kosten

 1. Cliënt is Appeal nooit meer verschuldigd dan de overeengekomen Fee.
 2. Cliënt is verplicht om bij rechtstreekse betaling aan Cliënt de Fee af te dragen aan Appeal. Dit geldt ook indien de Dienst reeds is geëindigd.
 3. Kosten die door Appeal in rekening worden gebracht aan de Wederpartij, onder meer incassokosten en het salaris gemachtigde bij een proceskostenveroordeling, komen Appeal ten gunste. Deze kosten komen nooit voor rekening van Cliënt.

Artikel 6 – Verrekening en betaling

 1. Appeal is gerechtigd de Fee te verrekenen met de door haar voor Cliënt ontvangen bedragen.
 2. Voldoening hetgeen aan Appeal is verschuldigd dient te geschieden binnen 14 dagen nadat Cliënt de declaratie heeft ontvangen, dan wel door middel van verrekening volgens lid 1.

Artikel 7 - Uitsluiting aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Appeal is tegenover Cliënt aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de Dienst mag worden vertrouwd.
 2. Appeal is niet aansprakelijk voor bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van

  • de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Cliënt of anderszins het gevolg is van het handelen of nalaten van Cliënt;
  • het om welke reden dan ook beëindigen van de Dienst;
  • een handelen of nalaten van door Appeal ingeschakelde hulppersonen en technische infrastructuur en enige vorm van indirecte of gevolgschade
 3. De aansprakelijkheid van Appeal is beperkt tot eenmaal het bedrag dat Cliënt als Fee (exclusief omzetbelasting) aan Appeal heeft betaald en/of verschuldigd is in verband met de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, met een maximum van vijfhonderd euro (€ 500,00).
 4. Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk binnen twee maanden bij Appeal te zijn ingediend nadat Cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.
 5. Cliënt stelt Appeal schadeloos en vrijwaart Appeal voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Appeal ten behoeve van Cliënt.

Artikel 8 - Rechts- en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Cliënt en Appeal is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan - naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst - worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam