Opdracht

De overeenkomst van opdracht met Appeal

Je geeft Appeal B.V. (“Appeal) exclusief opdracht om de door Airbnb Ireland UC (Airbnb) aan jou in rekening gebrachte Airbnb-servicekosten (Bemiddelingskosten) namens jou terug te vorderen en te innen op basis van no-cure-no-pay.

De claim (“Claim”) bestaat uit alle vordering(en) terzake van of samenhangend met de door Airbnb ten onrechte in rekening gebrachte Bemiddelingskosten op de door jou bij Appeal ingediende boeking(en). Indien je op een later moment extra boekingen indient bij Appeal ziet deze opdracht en de afgegeven machtiging tevens op deze extra boekingen.

Appeal zet zich in om voor jou een resultaat te behalen door het voeren van procedures en/of schikkingsonderhandelingen. Het tarief dat wij bij jou in rekening brengen voor onze dienstverlening bedraagt 25% inclusief BTW van het behaalde resultaat. Je betaalt dus alleen als we succesvol zijn: als voor jou geen resultaat wordt behaald, dan ben je Appeal niets verschuldigd. Daarbij proberen we om het no cure no pay percentage zoveel als mogelijk te verhalen op Airbnb.

Om de betaling van de vorderingen af te dwingen, moet Appeal kosten maken. Ter dekking daarvan zullen (buiten)gerechtelijke kosten worden gevorderd van Airbnb. Alle aanvullende bedragen en kosten die in verband met het innen van de vorderingen op Airbnb worden verhaald komen toe aan en zijn verschuldigd aan Appeal. Als deze (buiten)gerechtelijke kosten niet worden verhaald op Airbnb, dan komen deze nooit voor jouw rekening.

Je garandeert dat:

  • je de Claim nog niet gecrediteerd hebt gekregen en geen kwijting aan Airbnb hebt verleend;
  • de Claim ziet op diensten die je hebt afgenomen als consument en niet als beroep of bedrijf, en;
  • je in Nederland woonde ten tijde van het boeken van de boekingen uit de Claim.

Op deze opdracht is Nederlands recht van toepassing.