Opdracht

De overeenkomst van opdracht met Appeal

Je geeft Appeal B.V. (“Appeal") exclusief opdracht om de door Airbnb Ireland UC ("Airbnb") aan jou in rekening gebrachte Airbnb-servicekosten ("Bemiddelingskosten") namens jou terug te (laten) vorderen en te innen op basis van no-cure-no-pay.

De claim (“Claim”) bestaat uit alle vordering(en) terzake van of samenhangend met de door Airbnb ten onrechte in rekening gebrachte Bemiddelingskosten op de door jou bij Appeal ingediende boeking(en). Indien je op een later moment extra boekingen indient bij Appeal ziet deze opdracht en de afgegeven machtiging tevens op deze extra boekingen.

Appeal zet zich in om voor jou een resultaat te behalen via procedures en/of schikkingsonderhandelingen. Het tarief dat wij bij jou in rekening brengen voor onze dienstverlening bedraagt 25% inclusief BTW van het behaalde resultaat. Daarbij proberen we om het no cure no pay percentage zoveel als mogelijk te verhalen op Airbnb. Als voor jou geen resultaat wordt behaald, dan ben je Appeal niets verschuldigd.

Je garandeert dat:

  • je de Claim nog niet gecrediteerd hebt gekregen en geen kwijting aan Airbnb hebt verleend;
  • de Claim ziet op diensten die je hebt afgenomen als consument en niet als beroep of bedrijf, en;
  • je in Nederland woonde ten tijde van het boeken van de boekingen uit de Claim.

Op deze opdracht is Nederlands recht van toepassing.